مدل دو طرف سوپاپ دار بین A-P و P-B

–   فشارشکن قابل تنظیم از ۱۰ تا ۳۸۰

–   دسته با دو مدل حرکت ( فنری و قفلی )

–   قابلیت سری شدن در مسیر

–   عملکرد همزمان دو دسته

–   فشارشکن طراحی شده تکنولوژی نوین اروپا

مدل دو طرف سوپاپ دار بین A-P و P-B

–   فشارشکن قابل تنظیم از ۱۰ تا ۳۸۰

–   دسته با دو مدل حرکت ( فنری و قفلی )

–   قابلیت سری شدن در مسیر

–   عملکرد همزمان دو دسته

–   فشارشکن طراحی شده تکنولوژی نوین اروپا

مدل دو طرف سوپاپ دار بین A-P و P-B

–   فشارشکن قابل تنظیم از ۱۰ تا ۳۸۰

–   دسته با دو مدل حرکت ( فنری و قفلی )

–   قابلیت سری شدن در مسیر

–   عملکرد همزمان دو دسته

–   فشارشکن طراحی شده تکنولوژی نوین اروپا